Pokok Pikiran Alinea Ketiga Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Merupakan Penjabaran Dari Sila?

Posted on 55 views

Pokok pikiran alinea ketiga Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari Sila?

  1. Kesatu
  2. Kedua
  3. ketiga
  4. keempat
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: A. Kesatu