Soal Penilaian Akhir Tahun Kelas 5 Mapel Bahasa Jawa

Posted on 57 views

Baiklah Untuk Pembahasan Selanjutnya

Soal Penilaian Akhir Tahun Kelas 5 Mapel Bahasa Jawa

 

 akan membagikan Soal Akhir Semester (UAS) atau Penilaian Akhir Tahun (PAT) semester 2 muatan pelajaran Bahasa Jawa Kelas 5 SD. Soal PAS Bahasa Jawa kelas 5 semester genap ini disusun berdasarkan kisi-kisi lengkap dengan kunci jawaban. Soal PAS semester 2 Bahasa Jawa kelas 5 ini terdiri dari soal isian dan soal pilihan ganda. 

Soal PAT Kelas 5 Mapel Bahasa Jawa

A. WENEHANA TANDA PING (X) ING AKSARA A, B, C, UTAWA D SING DIANGGEP BENER!

Wacanen cerita ing ngisor iki!

Mudik Lebaran

Saben tahun nyedaki dina riaya Idul Fitri, akeh wong sing bali ing kota kelahirane dewe-dewe saka perantauane. Pada bali kepengen ketemu karo keluargane dewe-dewe. Kegiatan kaya ngono kui iku istilahe diarani mudik. Wong-wong pada mudik gunakake piranti transportasi apa bae, saka montor, bus, kereta, kapal utawa montol mabur. Saking akehe wong seng pada mudik, dalan-dalan pada macet. Apa meneh pas wes nyedaki dina riaya kurang seminggu. Akeh wong sing mudik asale saka kutha-kutha gede, kaya Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang lan lia-liane. Dina riaya Idul Fitri bisa dadi wektu sing pas kanggo kumpul karo keluargane dewe-dewe, ing wektu iku biasane wong-wong sing pada kerja oleh liburan rada suwe. Dadi iso dimanfaatke kanggo silaturrahim mbi kabeh keluargane sing ana desa-desa.

1. Apa irah-irahan cerita ing dhuwur?

a. Lebaran

b. Mudik

c. Mudik Lebaran

d. Riaya Idul Fitri

2. Kang kalebu alat transportasi kanggo mudik, kejaba ….

a. Becak

b. Montor

c. Kapal

d. Kereta

3. Apa tujuane wong-wong pada mudik?

a. Kepengen dodolan nang desane

b. Kepengen liburan pas wektu Idul Fitri

c. Kepengen silaturrahim karo keluargane

d. Kepengen numpak montor mabur

4. Kenapa nyedaki wektu Idul Fitri dalan-dalan gedhe pada macet?

a. Amarga akeh wong kang liburan

b. Amarga akeh wong kang dodolan

c. Amarga akeh wong kang padha mudik

d. Amarga akeh wong kang luru keluargane

5. Ing ngendi tujuane wong-wong padha mudik iku?

a. Ing panggonan liburan

b. Ing panggon kerjane

c. Ing dalan-dalan

d. Ing kutha kelahirane

6. Perange Pandhawa lan Kurawa yaiku arane ….

a. Ramayana

b. Baratayuda

c. Baratayana

d. Dhawakura

7. Prabu Dewatacengkar iku ratu ing ….

a. Ngastina

b. Madukara

c. Medhangkamulan

c. Jodhipati

8. Padaringan iku wadah kanggo nyimpen ….

a. Duwit

b. Beras

c. Gabah

d. Piring

9. Aksara Jawa iku jumlahe ana ….

a. 28

b. 15

c. 10

d. 20

10. Unine ukara ing dhuwur yaiku ….

a. Macan mangan kidang

b. Mangan karo kupat

c. Macan anake papat

d. Macan sikile papat

11. Bapak lunga Semarang

Yen ditulis Jawa dadi ….

12. Budi lagi lara demam, wonge krasa cenut-cenut.

Sing cenut-cenut yaiku ….

a. Pundhake

b. Bathuke

c. Wetenge

d. Sikile

13. Andi kui bocah seng ora sopan, wonge ora gelem pamitan. Arep dolan langsung lunga …

a. Ceg

b. Dhor

c. Klepat

d. Bles

14. Piranti kanggo babat suket lan pari yaiku ….

a. Pacul

b. Parang

c. Kampak

d. Arit

15. Tembung apik iku pada tegese kalian ….

a. Ala

b. Seneng

c. Remen

d. Becik

16. Bengi iki rembulane katon bunder. Langite dadi katon padang ….

a. Jluwang

b. Njingglang

c. Dluwang

d. Abang

17. Tembung ing ngisor iki sing ora kalebu dasanamane angin yaiku ….

a. Bajra

b. Hawa

c. Bayu

d. Surya

18. Sirahe Pak Darman gundhul tanpa ….

a. Topi

b. Wulu

c. Rambut

d. Buntu

19. Kencur, jahe, kunyit iku kalebu tanduran ….

a. Palawija

b. Empon-empon

c. Palagumantung

b. Palakesimpar

20. Penggaweane – sopir – dados – Heri – sakniki

Urutan tembung-tembung kang bener yaiku ….

a. Penggaweane sopir sakniki dados Heri

b. Heri dados sopir penggaweane sakniki

c. Dados Heri penggaweane sakniki sopir

d. Heri sakniki penggweane dados sopir

21. Pakdhe uwis ngombe banyune

Yen dikramake dadi ….

a. Pakdhe sampun ngombe banyunipun

b. Pakdhe sampun ngunjuk toyanipun

c. Pakdhe sampun mundut yatranipun

d. Pakdhe sampun nyambut yatranipun

22. Woh jati arane ….

a. Karuk

b. Besusu

c. Janggleng

d. Kolang-kaling

23. Rani iku nek mlaku banter, nanging nek Dini iku mlakune alon kaya ….

a. Sepur

b. Kilat

c. Keyong

d. Kucing

24. Pak Danu wes wegah ngomongi Adi, amerga Adi kui bocah sing kaku atine.

Kaku atine iku artine ….

a. Gampang nesu

b. Angel dikandani

c. Seneng bantah

d. Ora gelem ngomong

25. Piranti ing ngisor iki sing ora kalebu gamelan yaiku ….

a. Gambang

b. Gong

c. Biola

d. Saron

B. JAWABEN PITAKON-PITAKON ING NGISOR IKI KANTHI BENER!

1. Jun iku wadah kanggo golek ….

2. Woh aren arane ….

3. Cerita kancil lan baya iku kalebu cerita ….

4. Panganane kurang enak, mergane anyep tanpa ….

5. Semar iku juga nduwe jeneng liya arane ki lurah ….

6. Biyung, mbok, umi, indhung iku dasanamane ….

7. Wong kang penggaweane ngladeni ing montor mabur arane ….

8. Banyu sumure bening kaya ….

9. Bu Sinta iku wong sing dawa ususe, kena cobaan apa wae tetep bersyukur.

Dawa ususe iku tegese ….

10. Unine yaiku …..

C. JAWABEN PITAKON-PITAKON ING NGISOR IKI KANTHI BENER!

1. Jelasake kagunaane piranti-piranti ing ngisor iki!

a. Sapu

b. Ganco

c. Cething

d. Wajan

2. Golekana tembung kang pada tegese karo tembung ing ngisor iki!

a. Dhawuh

b. Seneng

c. Elek

d. Kanca

3. Golekana tegese tembung entar ing ngisor iki!

a. Bening atine

b. Jembar segarane

c. Entheng tangane

4. Ukara ing ngisor iki dadekna krama alus!

a. Apa kowe wes mangan segane, Pak?

b. Pie kabare bapak mbi ibu nang omah saiki?

5. Tulisen nganggo aksara jawa :

a. Cah sekolah kudu sinau sing tenanan

b. Yen sregep sinau bakal dadi pinter

Kunci Jawaban Soal PAT Kelas 5 Mapel Bahasa Jawa

A. JAWABAN

1. c. Mudik Lebaran

2. a. Becak

3. c. Kepengen silaturrahim karo keluargane

4. c. Amarga akeh wong kang padha mudik

5. d. Ing kutha kelahirane

6. b. Baratayuda

7. c. Medhangkamulan

8. b. Beras

9. d. 20

10. d. Macan sikile papat

11. d.

12. b. Bathuke

13. c. Klepat

14. d. Arit

15. d. Becik

16. b. Njingglang

17. d. Surya

18. c. Rambut

19. b. Empon-empon

20. d. Pak Heri sakniki penggweane dados sopir

21. b. Mbah kakung sampun ngunjuk toyanipun

22. c. Janggleng

23. c. Keyong

24. b. Angel dikandani

25. c. Biola

B. JAWABAN

1. Banyu

2. Kolang-kaling

3. Dongeng

4. Rasa

5. Badranaya

6. Ibu

7. Pramugari

8. Kaca

9. Sabar banget

10. Seneng kekancan

C. JAWABAN

1. Kagunaane piranti-piranti ing ngisor iki :

a. Sapu = Piranti kanggo ngresiki latar

b. Ganco = Piranti kanggo nduduk lemah

c. Cething = Piranti kanggo wadah sega

d. Wajan =Piranti kanggo nggoreng-nggoreng

2. Goleki tembung kang pada tegese :

a. Dhawuh = Ngendika

b. Seneng = Remen

c. Elek = Ala

d. Kanca = Bala

3. Goleki tegese tembung entar :

a. Bening atine = Sumeh

b. Jembar segarane = Jembar / gampang ngapurane

c. Entheng tangane = Seneng bantu wong liya

4. Dadekake krama alus :

a. Apa kowe wes mangan segane, Pak? = Napa penjenengan sampun Dahar sekulipun, Pak?

b. Pie kabare Bapak mbi Ibu nang omah saiki? = Pripun kabaripun Bapak lan Ibu ing griya sakniki?

5. Nulisnganggo aksara jawa :

a. Cah sekolah kudu sinau sing tenanan

b. Yen sregep sinau bakal dadi pinter

Soal PAT kelas 5 semester 2 muatan pelajaran Bahasa Jawa lengkap dengan kunci jawabannya diperoleh dari internet. Soal di atas dapat dijadikan referensi dan bahan belajar untuk penilaian harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir tahun. Jika ada kesamaan pada keseluruhan soal dengan soal yang Anda susun, hubungi Admin jika keberatan. Semoga bermanfaat.


Semoga Bermanfaat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *