Soal Asesmen Sumatif Kelas 4 Mapel Bahasa Jawa

Posted on 43 views

Baiklah Untuk Pembahasan Selanjutnya

SekolahDasar.Net akan membagikan soal Asesmen Sumatif kelas 4 semester 1 mata pelajaran (mapel) Bahasa Jawa, lengkap dengan kisi-kisi dan kunci jawabannya. Anda juga dapat mengunduh soal asesmen sumatif kelas 4 mata pelajaran Bahasa Jawa dalam format PDF.

KISI-KISI ASESMEN SUMATIF LINGKUP MATERI KURIKULUM MERDEKA

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa

Kelas         : Empat (IV)

Kompetensi Dasar

Memahami teks geguritan bertema budi pekerti

Materi

Geguritan

Indikator soal

Disajikan geguritan, peserta didik mampu menyimpulkan isi geguritan (soal nomor 1)

Disajikan soal, peserta didik mampu membuat geguritan dalam bentuk parikan (soal nomor 2)

Kompetensi Dasar

Memahami cerita wayang tentang tokoh Yudhistira

Materi

Cerita wayang “Yudhistira”

Indikator soal

Disajikan bacaan, peserta didik mampu menunjukkan nama adik kandung dan tiri Puntadewa (soal nomor 3)

Disajikan bacaan, peserta didik mampu menyebutkan nama orang tua Puntadewa (soal nomor 4)

Disajikan soal, peserta didik mampu menuliskan isi cerita wayang Yudhistira nganggo ragam krama (soal nomor 5)

SOAL ASSESMENT SUMATIF LINGKUP MATERI BAHASA JAWA KELAS 4

Mata Pelajaran    : Bahasa Jawa 

Kelas     : IV (Empat)

Hari/tanggal     :

Waktu             :

 

1. Ndonga luwih dhisik sadurunge nggarap soal!

2. Tulisen jenengmu ana ing pojok tengen dhuwur lembar jawaban!

3. Wacanen kang titi sadurunge nggarap soal!

4. Garapen luwih dhisik soal-soal sing kok anggep luwih gampang!

5. Tlitinen maneh garapanmu sakdurunge kok pasrahake marang Bapak/Ibu Gurumu!

WANGSULANA PITAKON-PITAKON ING NGISOR IKI KANTHI TREP ANA ING LEMBAR JAWABAN!

1. Wacanen geguritan ing ngisor iki!

Bocah Sekolah 

Bocah-bocah kebeh bae, 

Kang sregep ing sekolahe, 

Aja lali ajarane,

Elingana salawase.

Saben sore iku kudu, 

Ndisikake padha sinau, 

Perlune yen sesuk mlebu, 

Ajarane kabeh klebu.

Sawise sinau maca, 

Nuli etung sawatara, 

Anglantipe apalannya.

Kapethik saka : Riana Wati, Kumpulan Geguritan

Tulisen isine geguritan ing dhuwur!

2. Gawea geguritan kang awujud parikan !

3. Gatekna wacan ing ngisor iki kanggo mangsuli pitakonan no. 3-4!

Pandhawa sing nomer telu yaiku Raden Arjuna. Raden Arjuna iku Puterane Prabu Pandhu Dewanata lan Dewi Kunthi. Kakange Raden Arjuna sing nomer siji yaiku Raden Puntadewa. Nomer loro yaiku Raden Werkudara. Raden Puntadewa lan Raden Werkudara iku tunggal Bapa lan Ibu. Arjuna uga duwe adhi, adhine ana loro yaiku Nakula lan Sadewa. Nakula lan Sadewa iku tunggal bapa nanging beda ibu. Ibune yaiku Dewi Madrim.

Aranana sedulure Prabu Yudhistira kang kalebu kadang Pandhawa!

4. Sinten asmanipun bapak kaliyan ibunipun Prabu Yudhistira?

5. Ukara ing ngisor iki tulisen nganggo krama alus!

a. Puntadewa iku anake Prabu Pandhu Dewanata.

b. Yudhistira iku ratu sing ora duwe mungsuh.

c. Pandhawa iku cacahe ana lima.

KUNCI JAWABAN SOAL ASSESMENT SUMATIF BAHASA JAWA KELAS 4

1. Isi geguritan :

Ngelingake bocah sekolah supaya pada sregep sinau. (Kebijaksanaan Guru)

2 Wajik kletik gula jawa , Lewih becik sing prasaja Utawa

Timun, diiris –iris Gumune, ora uwis-uwis Utawa

Mlaku-mlaku tuku kalender Ayo pada sinau supaya pinter ( Kebijaksanaan Guru )

3. Raden Werkudara, Raden Arjuna, Raden Nakula, lan Raden Sadewa

4. Prabu Pandhu Dewanata lan Dewi Kunthi

5. a. Puntadewa punika putranipun Prabu Pandhu Dewanata.

b. Yudhistira punika ratu ingkang mboten kagungan mengsah.

c. Pandhawa punika cacahipun wonten gangsal.

Download Soal Asesmen Sumatif Kelas 4 Mapel Bahasa Jawa

Demikian soal Asesmen Sumatif kelas 4 semester 1 mata pelajaran Bahasa Jawa, lengkap dengan kisi-kisi dan kunci jawabannya. Bagi Anda yang ingin memiliki soal asesmen sumatif kelas 4 mata pelajaran Bahasa Jawa dapat mendownload di sini.


Semoga Bermanfaat